Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 24 2018

thuskov
0670 4975
Reposted fromposzum poszum viainsanedreamer insanedreamer
thuskov
thuskov
0611 0159
Reposted fromkarahippie karahippie viairmelin irmelin
thuskov
9822 bc81 500
Reposted fromMtsen Mtsen vialllm lllm
thuskov
Nigdy nie licz na pieniądze faceta. Nigdy nie pozwól sobie na to, aby stała się utrzymanką.  Trzeba być dziewczynką niezależną finansowo, żeby – jak się związek posypie – nie zostać w totalnej dupie. Albo – gdy serduszko już nie będzie pukać do tego pana – żeby można było normalnie odejść.
— Piotr C. https://pokolenieikea.com/2016/01/07/ona-czuje-we-mnie-piniadz-jak-poradzic-sobie-z-kasa-w-zwiazku/
Reposted frompanikea panikea viacieszesie cieszesie
thuskov
0795 9bf4
Reposted fromsosna sosna viaKrzychulec Krzychulec
thuskov
5575 1b6a 500
Reposted fromnutt nutt vialllm lllm
thuskov
6817 82e6 500
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viainsanedreamer insanedreamer
thuskov
8784 3890 500
Reposted fromoll oll viainsanedreamer insanedreamer
thuskov
2445 f25f 500
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viacygi-chan cygi-chan
thuskov
2890 8626
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa
thuskov
3059 a939 500
Reposted fromKrzychulec Krzychulec
thuskov
7080 c58d
Reposted fromdeszcz deszcz viasatyra satyra
thuskov
2323 74b8 500
Reposted fromtfu tfu viairmelin irmelin
thuskov
6028 57fa
Reposted fromkarmacoma karmacoma viairmelin irmelin
thuskov
3588 a1ae
Reposted fromEtnigos Etnigos viairmelin irmelin
thuskov
6081 f72d 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma viairmelin irmelin
thuskov
3052 84b9
Reposted from4777727772 4777727772 viainsanedreamer insanedreamer

January 31 2018

thuskov
5007 f5b7 500
Ty już nie lubisz ze mną przebywać.
Reposted byMalikor Malikor
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl